مجموعه یکصد و ده ضرب المثل حقوقی

Www.HaghGostar.ir ١ منتشر شده در پایگاه نشر مقالات حقوقی،حق گستر

مجموعه یک صدو ده ضرب المثل حقوقی
منتشر شده در پایگاه نشر مقالات حقوقی،حق گستر
1 قانون سه روز پیرتر از دنیاست )استونی)
2 قلم و جوهر بهترین شهودند )پرتقالی)
3 قضاوت باید گوش بزرگ و دست کوچک داشته باشد )المانی)
4 حقیقت ، دختر زمان است )ایتالیایی)
5 قانون غالبا دندان خود را نشان میدهد ولی گاز نمی گیرد )انگلیسی)
6 حقیقت سنگین است ، لذا عده ای معدود حاضرند انرا حمل کنند )عبری)
7 حقیقت را میتوان خم کرد ولی نمیتوان انرا شکست )ایتالیایی)
8 حرف حق شمشیری است برنده )فارسی)
9 قاضی که بی گناهی را محکوم سازد , وجدان خود را محکوم کرده است )سوئدی)

10 _حقیقت غالبا در یک استخر زشت پنهان است )چینی)
11 _قانون چاه بی انتهاست ، هر که گرفتارش شد کارش ساخته است )چینی)
12 _قاضی خوب همسایه بد است )امریکائی)
13 _قانون روی میز است و عدالت زیر میز )استونی)
14 _قانون مانند تار عنکبوت است ، سوسک از ان رد میشود ولی مگس گرفتار میگردد )چک)
15 _قانون همه را می لیسد )اسکاتلندی)
16 _حق پشت در منتظر است و باطل در جلسه شرکت میکند )انگلیسی)
17 _حقیقت و گل سرخ هر دو خار دارند )اسپانیائی)
18 _حق شناسی بار سنگینی است )اسکاتلندی)
19 _حق بالاتر از قانون است )روسی)
20 _قانونی که درباره شیر و گاو یک جور حکم کند , قانون نیست )انگلیسی)
21 _حقیقت در ته چاه نهفته است )فرانسوی)

22 _حقیقت گرزی است که فرود می اید و همه را میکشد )فرانسوی)
23 _حق همیشه توفیق نیافته است ولی موفقیت همیشه بر حق بوده است )المانی)
24 _حقیقت ، بهتر از طلاست )انگلیسی)
25 _حقیقت ، مهر خداست )عبری)
26 _حقیقت نیش می زند و دروغ درمان میکند )ایتالیایی)
27 _حقیقت شبحی است که افراد بسیاری را از خود میترساند )المانی)
28  اگر نمی خواهی سرت کلاه برود قیمت جنس را از سه مغازه بپرس )چینی)
29  انکه تهمت میزند هزار بار میکشد ولی قاتل فقط یک بار میکشد )چینی)
30  اگر مرد دنبال زن افتد به ازدواج گرفتار می شود ولی اگر زن به دنبال مرد افتد بدبخت و بیچاره می شود
)عبری)
31  از شوخی قاضی فقط خودش می خندد و همنشینش )ایتالیایی)
32  بی عدالتی بها ندارد )استونی)

33  بی عدالتی دایه پزشک است )المانی)
34  تمام براهین دادگاهی قابل قبولند )ترانسوال)
35  تخم مرغ دزد شتر مرغ دزد می شود )فارسی)
36  اگر در جوانی سوزنی بدزدی در پیری پول خواهی دزدید )چینی)
37  اگر وکیل دادگستری را با اردنگی پایین پله ها اندازید تا پایان عمر به شما خواهد چسبید )انگلیسی)
38  تمام قوانین عادلانه نیست )اسکاتلندی)
39  افتابه دزدها را به دار می اویزیم و به دزدان بزرگ درود می فرستیم )المانی)
40  اگر میخواهی قاضی خوبی باشی باید به حرف های همه گوش بدهی )برزیلی)
41  جهنم و محکمه عدالت همیشه باز هستند )المانی)
42  از دو کس حقیقت را مپوشان یکی پزشک و دیگری وکیل عدلیه )فرانسوی)
43  ازدواج زودش اشتباه است و دیرش اشتباهی بزرگتر )فرانسوی)
44  انکه میدزدد به دار اویخته نمیشود بلکه انکه گرفتار میگردد به دار اویخته میشود )چک)

45  چو بد کردی مشو ایمن ز افات که واجب شد طبیعت را مکافات )فارسی)
46  حق با زور است )انگلیسی)
47 _هر جا که جامعه باشد ، حقوق هم است )لاتینی)
48 _ اگر میخواهی بر اسرار مردی واقف شوی ، فقط از همسایگانش سوال کن )چینی)
49  انسان نباید با چکش اهنین در خانه قاضی را بزند )المانی)
بر میخیزد )فرانسوی) « نه » و « آری » 50 _تمام اختلافات از
51  برایی آنکه پیش روی قاضی قرار نگیری پشت سر قانون راه برو )انگلیسی)
52  خدا می خواست ادمیان را تنبیه کند و قضاوت را به جانشان انداخت )روسی)
در یک دروازه گیر می کند )اتازونی) « حقیقت » می تواند حتی از یک شکاف بگذرد ولی « اشتباه » 53
54 _عدالت همیشه گرسنه است )بلغارستانی)
55 _دل انسان اهن است و قوانین کشور کوره )چینی)
56 _دزد مرتکب فقط یک جنایت شده , و انکه مالش به سرقت رفته مرتکب صد جنایت)زیرا به دیگران تهمت
دزدی می زند) )ارمنی)

57 _شوهر قانون است برای همسرش )روسی)
58 _دزد به دزد میزند خدا خنده اش می گیرد )فارسی)
59 _دزد , بازار را اشفته می خواهد )فارسی)
60 _شمشیر عدالت غلاف ندارد )فرانسوی)
61 _صدای جلنگ جلنگ پول غالبا صدای عدالت را از بین می برد )یوگسلاوی)
62 _دزد از خانه مفلس خجل اید بیرون )فارسی)
63 _عدالت از انچه در قانون نوشته شده معلوم می شود )چینی)
64 _فقط پزشکان می توانند ادم بکشند و از کیفر در امان باشند )اسلواکی)
65 _عدالت بی عدالتی می شود وقتی که بر سر یک نفر دو ضربه وارد کنی در حالیکه مستحق فقط یک ضربه
است )بلژیک)
66 _دزد ناشی به کاهدان می زند )فارسی)
67 _دزد راه باش ، دزد سفره مباش )اذربایجانی)

68 _عرف و عادت مادری است که همه باید از او اطاعت کنند )برنئو)
69 _وقتی که رفیق ، قاضی شود باید فاتحه قانون را خواند )ایتالیایی)
70 _دزدان بزرگ افتابه دزد را به دار می اویزند )چک)
71 _عدالت بهتر از عبادت است )عبری)
72 _دادگستری خیلی زیاد ، غالبا ستم خیلی زیاد است )فرانسوی)
73 _عدالت کور است و کسی را نمی بیند )انگلیسی)
74 _دزد خوب نگهبان خوب می شود )نگروئی)
75 _روباه نباید موقع محاکمه مرغ قاضی دادگاه باشد )چینی)
76 _ستم بر ستم پیشه عدل است و داد )فارسی)
77 _ عرف و عادت قانون ثانوی است )لاتینی)
78 _عرف و عادت قوی تر از قانون است )روسی)
79 _گواه شاهد صادق در استین باشد )فارسی)

80 _مهربانی بزرگتر از قانون است )چینی)
81 _مراسم و قانون همسایه یکدیگرند )مونتونگروئی)
82  وقتی رشوه از در وارد می شود عدالت از پنجره فرار می کند )ترکی)
83  وصیت نامه خطرناک تر از پزشک است , بسیاری از افراد بیشتر در اثر نوشتن وصیت نامه مرده اند تا به علت
بیمار بودن )اسپانیولی)
84  وکلا مانند درشکه چی ها نیستند ، انها انعامشان را قبل از حرکت می گیرند )اتازونی)
85  وجدان بد در ان واحد تهمت زننده ، قاضی ، شاهد و به دارزننده است )هلندی)
86  هر قدر بر تعداد قوانین افزوده شود به همان نسبت عده تبهکاران رو به افزایش می گذارند )چینی)
87  هر کس بر بازوی عدالت بایستد با مغز بر زمین می افتد )چینی)
88  وقتی که سراغ طبیب می روی سراغ قاضی هم برو تا وصیت نامه ات را تهیه کند )المانی)
89  وکیل خوب همسایه بد است )فرانسوی)
90  یک جیب پر از حق احتیاج به یک جیب پر از طلا دارد )چک)
91  یک قاضی و چرخ گاری باید خوب چرب شوند )المانی)

92  هرکجا قدرت هست در انجا قاضی هست )روسی)
93  هیچ سارقی بدتر از یک کتاب بد نیست )ایتالیایی)
94  وقتی پول حرف می زند حقیقت سکوت اختیار می کند )روسی)
95  وارث وارث من , وارث من است )لاتینی)
96  وجدان به اندازه هزار شاهد خوب و با ارزش است )ایتالیایی)
97  هرگز با مرد نیرومند کشتی مگیر و مرد پولدار را به دادگاه مکشان )لاتویا)
98  هر کس پول دارد بر حق است )لتوانی)
99  هیچ قاضی ایی نجات نمی یابد مگر اینکه جهنم پر شده باشد )مونتونگرویی)
100  یک دست پر از پول قوی تر از دو دست پر از حقیقت است )سوئدی)
101 _مکندگان خون مردم دو گونه اند : زالوها و ماموران مالیات )فرانسوی)
102 _وجدان اگر زخمی شد دیگر خوب شدنی نیست )چینی)
103 _وقتی که متهم قاضی شود فاتحه قانون خوانده شود )چینی)

104 _وقتی که قاطر قاضی می میرد همه به تشیع جنازه اش می روند ولی وقتی که خود قاضی می میرد هیچ کس
به تشیع جنازه اش نمی رود )تازی)
105  وجدان یگانه محکمه ایست که در ان به وکیل دادگستری احتیاجی نیست )انگلیسی)
106  هرانچه حاکم عادل کند همه داد است )فارسی)
107  همه برای عدالت ارزش قائلند ولی وقتی که می اید در را به رویش می بندند )سوئدی)
108  ممکن است به حقیقت تو سری زد ولی هرگز نمیتوان خفه اش کرد )لاتینی)
109  دیوانه جریمه می دهد و عاقل رشوه )اذربایجانی)
110  قاضی و وکیل دو بال فرشته عدالت هستند )لاتینی)
وام گرفته شده است . « گلچینی از ضرب المثل های جهان » تمام ضرب المثل های فوق از بخشی از کتاب
نام کتاب : گلچینی از ضرب المثل های جهان ؛
مولف : دکتر سیف الله اسدی ) عضو هیات علمی دانشکده پزشکی )


URL : http://www.shkhosravipour.com/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=5715